Sư Thích Thanh Toàn chính thức bị bãi nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng,...
Prev /4 Next
icon_FaceBook icon_LinkedIn icon_GooglePlus icon_Twiter icon_eMail icon_RSS